خورشيد

آری، انسان امانت دار آفريسنش خويش است و عوالم بيرونی اش عکس است از عالم درون او در لوح آينه سان وجود.
طوفان کربلا، طوفان ابتلايی است که انسانيت را در خود گرفته و آن کرانه های فراغت، سراب های غفلتی بيش نيست. انسان کشتی شکستهء طوفان صدفه نيست، رها شده بر پهنهء اقيانئس آسمان.
انسان قلب عالم هستی و حامل عرش الرحمن است، و اين سياره، عرصهء تکوين. اينجا پهنهء اختيار انسان است و آسمان عرصه جبروت، و امر تکوين در اين ميانه تقدير می شود.... آه از بار امانت که چه سنگين است.
عالم همه در طواف عشق است و دايره دار اين طواف حسين است . اينجا در کربلا، در سرچشمهء جاذبه ای که عالم را بر محور عشق نظام داده است، شيطان اکنون در گير و دار آخرين نبرد خويش با سپاه عشق است و امروز در کربلاست که شمشير شيطان از خون شکست می خورد، از خون عاشق، خون شهيــــــــــــد.

ان الله لايغير ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم.آقا مرتضی - فتح‌خون

/ 1 نظر / 12 بازدید
سلام

هوالقادرعقل مي گويد بمان و عشق مي گويد برو ... واين هردو، عقل و عشق را، خداوند آفريده است تا وجود انسان درحيرت ميان عقل وعشق معنا شود......فتح خون...