مناجات پير انصار

الهی، ای خالق بی مدد و ای واحددبی عدد، ای اول بی بدايت و ای آخر بی نهايت، ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سيرت، ای حی بی ذلت، ای مطعی بی فکرت، و ای بخشنده بی منت، ای دانندهء رازها، ای شنوندهء آرزوها، ای بينندهء نمازها، ای پذيرندهء نيازها، ای شناسندهء نامها، ای رسانندهء گامها، ای مبرا از عوايق، ای مطلع بر حقايق، ای مهربان بر خلايق، عذرهای ما بپذير که تو غنی و ما فقير و برعيبهای ما مگير که تو قوی و ما حقير، از بنده خطا آيد و زبت و از تو عطا آيد و رحمت.

در راه خدا دو کعبه آمد منزل *** يک کعبه صورت است و يک کعبه دل
تا توانب زيارت دلها کن *** کافزون زهزار کعبه آمد يک دل

/ 0 نظر / 9 بازدید