من آقای ... هستم رييس مجلس

با  جدی شدن بحث انتخاب هيات رئيسه مجلس، يکی از کانديداهای کرسی رياست مجلس آقای فاکر می باشند.

فرض کنيد ايشان در يک مهمانی رسمی چطور خودشون رو می خوان معرفی کنند.

Hi

I am ...ucker from Iran. Nice to meet u.

/ 1 نظر / 28 بازدید
hakman

خوب هر کسی اونی که هست خودش رو معرفی می کنه ....................