عكس يادگاري

DSCF0002.jpg
نام عكس: يك عكس يادگاري
محل عكاسي: ساحل رامسر
دوربين: فوجي اس ششصد و دو

DSCF0004.jpg
وقتي داشتم از ساحل عكس مي گرفتم، يك عكاس ديگه هم اونجا بود كه توجهم رو جلب كرد. عكاسي كه به طور ناخواسته عكاس شده بود.
من هم سريع اين لحظه رو برداشتم.

/ 3 نظر / 10 بازدید
***

من نگفتم از روی احساست تصميم ميگری گفتم نکنه که غلبه کنه. اونقدر چشمام روم کرده که تار می بينم ........ اگرم نمی خوای برام چيزی بنويسی بازم من حرفی ندارم .........

***

شايدم تو راست بگی من شايد نتونم <همه> احساس تورودرک کنم. ولی ... ولی یه بخشیش رو خوب می فهمم باور کن می فهمم.....

***

نه........ شب به خير